Είστε συνάδελφος, έμπορος ή τελικός χρήστης;
Είμαστε ειδικοί στο σχεδιασμό ψυκτικών συστημάτων.
Ας μιλήσουμε!Προσφέρουμε
 • Δωρεάν Εκτίμηση Αξίας Εξοπλισμού
 • Δωρεάν Μελέτη Δεδομένων Προϊόντων
 • Δωρεάν Μελέτη Ψυκτικών Φορτίων Χώρου
 • Σχεδιασμό διαμόρφωσης χώρου με υλικά επίστρωσης για την πιστοποίηση HACCP
 • Δωρεάν Μελέτη Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Νομική κάλυψη
 • Πιστοποιήσεις
 • Εγγύηση
 • Ετοιμασία για προγράμματα και επιχορηγήσεις
 • Σύνταξη Προσφορών με Ειδικές παροχές 
  
 • Φυλλάδια προϊόντων με τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Τιμοκαταλόγους
 • Οδηγίες σωστής λειτουργίας (εγχειρίδια)
 • Πιστοποιητικά οίκων
 • Διαστάσεις (σχέδια με διαστάσεις για κάθε προϊόν)
 • Βεβαιώσεις Απαλλαγής ΦΠΑ, Καινουργή κλπ.